Polityka prywatności i plików cookies

I. Definicje

1. Administrator – Autyzm Teraz – edukacja, sklep, porady, ul. Walcownicza 22a, 04-921 Warszawa, NIP 952-10-91-145
2. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa oświadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego Autyzm Teraz dostępny pod adresem
https://www.autyzm-sklep.pl/regulamin
4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.)
5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie www.autyzm-sklep.pl Serwis przeznaczony jest dla Użytkownika, który ukończył 18 rok życia.
6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

II. Obowiązki informacyjne Administratora


1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Autyzm Teraz wynikające z art. 13 RODO.
2. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania, o której mowa w art. 12 RODO.
3. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany poniżej do kontaktu w sprawach przetwarzania danych osobowych.

III. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych


1. Administrator do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Serwisu utworzył dedykowane poniższe dane kontaktowe:
adres e-mail:
e.zaron@autyzmteraz.pl
oraz adres korespondencyjny:
Administrator Danych Osobowych
Autyzm Teraz – edukacja, sklep, porady
Ul. Walcownicza 22a
04-921 Warszawa
2. Użytkownik Serwisu może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych także na inne adresy do korespondencji opublikowane na stronach internetowych Serwisu. Mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie czynności merytorycznych, rekomendujemy korzystanie z adresu e-mail podanego w pkt. 1 powyżej.

IV. Oświadczenie Administratora


1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
2. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania się przez niego do zasad określonych w Regulaminie, w szczególności nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika Serwisu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie korzystania z Serwisu i ich aktualizacja.
3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleni a dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.


V. Cel, podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych


1. Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają
z działań podejmowanych przez Autyzm Teraz – edukacja, sklep, porady
2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:
1) Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży na odległość oraz korzystanie z innych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych w ramach Serwisu-dane zbierane w szczególności w przypadku dokonywania zakupów w tym obsługi płatności oraz procesu rejestracji w Serwisie. Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy).
Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
d) adres e-mail,
e) numer telefonu
Administrator może wykorzystywać podane powyżej dane Użytkownika do przesyłania drogą elektroniczną,
za odrębną zgodą na wykorzystywanie tej formy komunikacji, informacji o produktach, usługach, ofertach
i możliwości otrzymywania newslettera.
2) Postępowanie reklamacyjne związane z wykonaną lub wykonywaną umową sprzedaży w sklepie
internetowym autyzm-sklep.pl, Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Zakres przetwarzanych danych osobowych Kupującego oraz Osoby zgłaszającej reklamację (jeżeli jej dane
osobowe są inne niż Kupującego):
a) imię i nazwisko,
b) adres korespondencyjny,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu,
e) powód i dane przedmiotu reklamacji.
3) Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie
uzasadniony cel Administratora),przy czym jeśli przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną,
realizacja następuje za odrębną zgodą Użytkownika.
Zakres przetwarzanych danych osobowych:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,
c) adres e-mail,
4) Marketing behawioralny - przetwarzane danych osobowych Użytkowników, w tym danych gromadzonych
za pośrednictwem plików cookies, w celach marketingu behawioralnego polegającego na dopasowaniu treści
reklamy do indywidualnych preferencji Użytkownika. Wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem tej
technologii odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że
Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies opisaną szczegółowo
poniżej w niniejszym dokumencie.

VI. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych


1. W związku z realizacją podstawowych funkcji Serwisu, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom Autyzm Teraz – edukacja, sklep, porady w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z realizacją zamówienia.
2. Administrator w ramach realizacji umowy sprzedaży oraz usług bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
a) firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu towarów zakupionych przez Użytkowników,
b )operatorom systemów płatności (w przypadku wyboru tej formy płatności)
c) firmie księgowej, w zakresie danych związanych z wystawianiem faktur na życzenie Zamawiającego,
d) uprawnionym pracownikom Sklepu w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z realizacją zamówienia,
e) w przypadku zamówienia probiotyków firmy KIRKMAN, Dystrybutorowi Firmie MKM Import Michael Moore, z siedzibą w Poznaniu, ul. Wybickiego 6/5 w celu realizacji i obsługi zamówienia Klienta bezpośrednio z magazynu Dystrybutora. Zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych, a podmiot, o którym mowa może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie.
3. Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, SMS lub MMS.
4. Administrator oświadcza, że przy wyborze podmiotów świadczących usługi opisane w pkt. 2 i 3 powyżej zawsze kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn., że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.
5. Ponadto Administrator informuje, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem, dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
6. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
7. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o obowiązek prawny.

VII. Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)


1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przechowywane:
a) dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie – przez cały czas aktywności konta oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
b) dane osobowe podane przez Użytkownika w celu realizacji umowy sprzedaży bez zakładania konta w Serwisie –w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży drogą elektroniczną,
c) dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych zrealizowanych wobec Użytkownika Serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody (ograniczenie przetwarzania), dla potwierdzenia, że taka zgoda miała miejsce w przeszłości,
d) dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez okres wymagany postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.

VIII. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora.
1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Autyzm Teraz – edukacja, sklep, porady w ramach funkcjonowania Serwisu przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO;
b) prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
c)prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

IX. Możliwość wyboru w zakresie zbieranych prze z Administratora danych osobowych


1. Podanie danych osobowych przy rejestracji na stronie autyzm-sklep.pl, ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi skorzystanie z funkcjonalności Sklepu autyzm-sklep.pl,
2. Podanie danych przy zakupie produktów lub usług za pośrednictwem Serwisu ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy kupna - sprzedaży.
3. Podanie danych przy składaniu reklamacji ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych ma skutek w postaci braku możliwości rozpoznania reklamacji.
4. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania dopasowanej oferty produktów i usług oraz bonusów, rabatów i innych korzyści oferowanych przez Administratora dla odbiorców działań marketingowych.


X. Informacje pozostałe


1. Szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
2. Powody, dla których prosimy Państwa o podanie danych osobowych:
• Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będą Państwo proszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać zamówienie oraz mieć możliwość kontaktu z Państwem.
• Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.
• Nr telefonu – czasami dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. braku towaru w magazynie, jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie.
• Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Państwem. Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do Państwa informację handlową najwyżej dwa razy w miesiącu.
• Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych).
3. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Firma Autyzm Teraz - edukacja, sklep, porady nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszego sklepu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.


Polityka cookies


1. Dla Państwa wygody nasz serwis używa mechanizmu plików cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych, aby na podstawie statystyk móc ulepszać i optymalizować nasz serwis na potrzeby użytkowników.
2. Cookies jest niewielkim plikiem tekstowym wysyłanym z serwisu do przeglądarki. Plik taki przetrzymuje informacje dostarczone przez naszą stronę, które później serwis ponownie próbuje wczytać. Służy to głównie do "zapamiętywania" ustawień użytkownika w celu późniejszego ich odtworzenia.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika sklepu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,
d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. Na naszej witrynie działa tak zwane "ciasteczko" sesyjne, które służy do zapewnienia utrzymania stanu zalogowania, przetrzymywania zamawianych danych w celu realizacji zamówienia.
5. Jeżeli nie wyrażają Państwo chęci przetrzymywania takich plików należy zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Większość przeglądarek domyślnie ma włączone "ciasteczka". Poniżej zbiór odnośników do sposobu wyłączania „ciasteczek” w swojej przeglądarce:
• Internet Explorer
• Chrome
• Safari
• Firefox
• Opera
• Android
• Safari (iOS)
• Windows Phone
• Blackberry